Yaqubova Maral Rafiq qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu, Dönük Qırıqlı kəndi
Təvəllüdü 01.02.1984
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakalavr: Bakı Slavyan Universiteti, filoloq (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisası,

Magistratura: Bakı Slavyan Universiteti, filologiya istiqamətinin Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisaslaşması üzrə 

Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

10.01.08

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində retrospeksiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri «Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində retrospeksiya» mövzusunda yazdığı dissertasiyasında retrospeksiyanın konseptual-nəzəri şərhini vermiş, ədəbi-nəzəri kateqoriya kimi statusunu müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Bu mövzunu Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu səviyyəsində araşdırmışdır.

Postmodern nəsrdə zaman və məkanın bədii strukturunun nəzəri şərhi istiqamətində elmi işlər yazmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Keçmiş ədəbi estetik hadisələrin müasir interpretasiyasında fərqli üsullar: Leyli və Məcnun süjeti əsasında. Türk dili ve edebiyatı araştırmaları dergisi. Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi yayınları. Sayı 21, Temmuz/Aralık 2011, İzmir s.117-150;

2. Müasir nəsrdə retrospeksiyanın bədii-estetik funksiyası (Yusif Səmədoğlunun «Qətl günü» romanı əsasında). AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, «Filologiya məsələləri», Bakı, 2009, №9, s. 350-361;

3. Roman strukturunda retrospeksiya. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, Bakı, 2011, №1. s.130-136;

4. Bədii zamanın fəlsəfi-estetik mahiyyəti və retrospeksiya. Humanitar elmlərin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, Mütərcim, 2012, №1, s.129-132;

5. Bədii mətndə retrospeksiyanı gerçəkləşdirən vasitə və formalar. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, «Filologiya məsələləri». Bakı, 2012, № 4, s. 359-365;

6. Geriyə dönümün anlatım tekniği farklı edebi akımlarda Töpk əлeмı: тaриx жəнe kaзıргı заман Xaлыкарылыk Töрктану симпозиумы макалалар жинагы 2011 жылгы 28-29 сəjир. Aстана, 2011, s.467-472.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavinidir;

2. «Poetika.izm» jurnalının məsul katibidir;

3. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Viki qrupunun üzvüdür.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5391028
Mobil tel. (+994 55) 7434167
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu yaqubova.maral@mail.ru