Qorşkova Yevgeniya Vyaçeclavovna

 

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Çerkessk şəhəri   
Təvəllüdü 01.08.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Dağ mühəndisi, geoloq
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


25.00.12

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Təbii rezervuar süxurlarının xassələrinə effektiv təzyiqin və temperaturun təsirinin eksperimental tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

21

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksək termobarik şəraitdə lay təzyiqini modelləşdirməklə Cənubi-Xəzər çökəkliyi yataqlarından götürülmüş müxtəlif litoloji tərkibli süxur nümunələri üzərində geniş miqyaslı eksperimental tədqiqatlar aparılmışdır.

Alınmış nəticələrin statistik işlənməsi nəticəsində ilk dəfə olaraq, süzülmə-tutum parametrlərinin dağ və lay təzyiqlərindən, gillilikdən və lay temperaturundan asılılığını ifadə edən emprik modellər qurulmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Об оценке изменения проницаемости на дебит скважины. Материалы Международной практической конференции, посвященной «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли», Г.И.Джалалов (, г.Актау, декабрь 2012, стр.415.

2. Г.И.Джалалов, А.А.Алиев, Е.В.Горшкова. Параметрическая идентификация гидродинамической модели пласта по данным разработки месторождений Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, с.84-90

3. А.А.Иманов, Е.В.Горшкова. Исследование изменения филь-трационно-емкостных свойств терригенных пород-коллекторов в процессе разработки месторождений углеводородов. Материалы Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА», г.Актау 25-26 апреля 2013, с.84-90.

4. Г.И.Джалалов, Е.В.Горшкова. Влияние неизотермичности процесса фильтрации жидкости в пласте с деформируемым кол-лектором на продуктивность скважины. Баку. АНХ, №9, 2013, с.27-31.

5. Г.И.Джалалов, Е.В.Горшкова, Ф.М.Мамедова.

О притоке жидкости к несовершенной по характеру вскрытия скважине в многопластовой залежи с деформируемыми коллек-торами. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №10, 2014, с.21-25.

6. Г.И. Джалалов, Е.В.Горшкова, З.Б.Кулиева, М.Г.Ханбабаева. Моделирование поля температуры в в деформируемом пласте при нелинейно-упругом режиме фильтрации нефти. Изв. НАН Азерб. Сер. «Науки о Земле», №1-2, 2015, с.53-58

7. Г.И. Джалалов, Е.В. Горшкова. О влиянии изменения давления в продуктивном пласте на его гидродинамические показатели. АНХ, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, Layın hidrogazdinamiikası şöbəsi
Xidməti tel. (+994 12) 5393989 
Mobil tel. (+994 70) 6303645 
Ev tel. (+994 12) 4332359 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu diz17ainer12@rambler.ru