Hacıyev Məmmədhəşim Abdulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 12.10.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu  (indiki Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Elastiki rejimdə neft konturunun hərəkəti və quyuların sulaşması məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

18

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elastiki rejimdə bircins və qeyri-bircins laylarda neft konturunun hərəkətinin və quyuların sulaşması, litoloji “pəncərə” vasitəsilə layların bir-biri ilə əlaqəli olduqda təsirinin tədqiqi və onların yerinin təyini. Özlülüyün temperaturdan asılı olaraq dəyişməsinin quyuların işinə təsirinin öyrənilməsi. Neft yataqlarının işlənilməsi, hidrodinamikası, layın və quyuların tədqiqi üzrə tədqiqatlar.  
Elmi əsərlərinin adları 1. О вытеснении газа упругой жидкостью в упругом пласте. ДАН Азерб.ССР, №12, 1962 (Соавторы: К.Н.Джалилов, Я.Р.Рустамов)

2. О процессе обводнения скважин при упругом режиме. Изв.АН Азерб. ССР, серия геол-геогр. наук, №1, 1965

3. О взаимодействии скважин и обводнении их в неоднородных многопластовых залежах. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции "Теоретические и экспериментальные проблемы рациональной разработки нефтяных месторождений, г.Казань, 1972 . (Соавторы: К.Н.Джалилов, Н.Д.Джафаров, Р.М.Эфендиев)

4. О нестационарьной фильтрации жидкости с учетом взаимодействия горизонтов через литологическое окно. Изв.АН, Азерб.ССР, сер. Наук о Земле, №1, 1975

5. Влияние изменения вязкости от температуры на работу скважин. Изв. АН Азерб.ССР, серия Наук о Земле, № 2, 1976

6. Об определении положения непроницаемой границы в нефтяном пласте при нестационарной фильтрации. АНХ, №3, 1984. (Соавторы: З.Б.Керимова, Ш.А.Джаруллаев)

7. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti (rusca-ingiliscə-azərbaycanca). Bakı, 2001, 392 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, R.M.Əfəndiyev)

8. Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları. Bakı, “Təhsil”, 2007, 202 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov, R.M.Əfəndiyev)

9. Влияние релаксации горных пород на потребное количество скважин для разработки газовых месторождений. ”Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” ETİ-nin elmi əsərləri, VIII cild, Bakı, 2007, səh.282-291. (Соавторы: А.М.Кулиев, Р.М.Эфендиев, Б.З.Казымов, С.Э.Тагиева)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları - Azərbaycan Respublikanın əməkdar mühəndisi

- Vyetnam hökuməti tərəfindən “Dostluq” medalı və Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuş, Vunqtau şəhərinin “Fəxri vətəndaşı” adına layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Neft-qaz sahələrinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392140
Mobil tel. (+994 70) 7522581 
Ev tel. (+994 12) 4938439 
Faks  
Elektron poçtu