Süleymanova Sevda Əli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Zaqatala ş.
Təvəllüdü 20.01.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaşlıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

07.00.02

Vətən tarixi

XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində Car-Tala icmalarının yeri (ərəbdilli Car salnaməsi əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3 kitab (2-si həmmüəllif), 44 məqalə, 22 tezis

 

20

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Azərbaycanda  ərəbdilli  yerli mənbələrin, arxeoqrafik materialın (salnamə, qanunnamə, xronoloji qeydlər, epistolyar material)  tədqiqi.
 2. Şimal-qərbi Azərbaycanda  arxaik “sərhəd qoruyucuları” institutunun tədqiqi.
 3. “Ağ hunlar” – xionitlərin və avarların (var-xuni) Qafqazda  məskunlaşmalarına dair araşdırmalar.
 4. Albaniya və alban vilayəti Lpiniyaya dair tədqiqatlar.
 5. Qədim kommunikasiya yollarının tarixinə dair    araşdırmalar (qədim, antik, ərəb mənbələrinin məlumatlarına əsasən).
 6. Qədim Şərq kosmoqoniyasının müasir dini təlimlərdə (iudaizm, xristianlıq, islam və s.) təzahürü mövzusunda araşdırmalar.

Elmi əsərlərinin adları

1. Car salnaməsi (ərəbcədən tərcümə, giriş, şərhlər və qeydlər S.Süleymanovanındır). Elmi redaktor: akad. Z.M.Bünyadov. Bakı, 1997. 145s.  

həmmüəllif:

2. Gaynaglar. Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə dair materiallar. Bakı, 2005: s. 200-246   

3. Şimal-qərbi Azərbaycan tarixi. Bakı, 2011, 507s. – История северо-западного Азербайджана. Баку, 2011. 507 стр.

Məqalələr:
 1. Kafkasya honları – hionitler //XV. Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan bildiriler. II cilt. Orta Asya – Kafkasya tarihi. Türk Tarih Kurumu. Ankara 2010
 2. Albaniyanın şimal-gərb sərhəd bölgesi Lpiniya-Ereti. //Elmi əsərlər. T.XX. AMEA Tarix İnstitutu.B.,2007. s.56-75 
 3. XVIII əsr Car-Balakən və İlisu qanunnaməsi.// Orta Əsrlər Şərqi. Qaynaqlar və araşdırmalar (akad. Ziya Bünyadovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu). Bakı, 2003. s.172-188
 4. Kafkasya ve avarlar. //Türkler. C.II Ankara. 2002.
 5. XVIII yüzyılda Osmanlıların Azerbaycan`da faaliyetinin Arapdilli yerel kaynaklarda tasviri. //XIII Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan bildiriler. Ankara 1999, s.173-186
 6. Zaqatala arxeoqrafik materialları əsasinda Car-Tala icmalarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. //Az.EA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), 1997, N:1-4, s. 74-82 
 7. Вопросы политической исторической географии  Кавказской Албании накануне римских походов  //Известия НАНА   (серия истории, философии, права). Баку – 2013, N:1, c.55-84 //Roma yürüşləri ərəfəsində Qafqaz Albaniyasının siyasi tarixi coğrafiyasına dair məsələlər.
 8. Локализация проходов, путей на территории Кавказской Албании в контексте связей с Древней Передней Азией /Археология и Этнография Азербайджана. 2013, №2  /Qafqaz Albaniyasındakı keçid və yolların lokalizə edilməsi (Qədim Ön Asiya ilə əlaqələr kontekstində)    
 9. Древнейшие экономические и культурные связи в ближневосточно-кавказском ареале. //Elmi araşdırmalar.  /Научные исследования Института Востоковедения им. З.М.Буниятова НАНА Баку, 2011, с.131-152 // Yaxın Şərq – Qafqaz arealında ən qədim iqtisadi və mədəni əlaqələr.
 10. Trade kolonies on Caspia via between Central Asia and Caucasus. //Bulletin of IICAS, Volume 8, 2008, p.40-57
 11. Влияние Международной Евразийской торговли на этнокультурные прoцессы на Кавказе. //Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Мх.,2007. с.128-132
 12. Шелковый путь и интеграция Запада-Востока в формировании тюркских народов. // Akad.Z.Bünyadovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. “Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik”. B.,2003
 13.  “Хранители границ” в северо-западных пределах Азербайджана. //Elmi araşdırmalar. B., 2004. VI buraxılış. №1-2, c.199-204
 14. Этнополитическая история северо-западной Албании в свете архетипов в местных источниках. //Известия (серия истории, философии и права), 2004, № 4. с.52-82
 15. «О древнем обряде на Девичьей башне в Баку». Qafqaz. Arxeologiya və etnologiya. Beynəlxalq elmi konfrans. 11-12 sentyabr. Şəmkir, 2008
 16. Miracnameler`de “Yedi yildiz denizi”, “Ars-Kürsü” anlayışlarının felsefi-mitolojik kaynakları. Kibatek uluslararası Türk kültüründe deniz ve deniz edebiyyatı sempoziumu bildirileri. Antalya, 2008
 17. Девичья башня и культ Великой богини – Девы- Матери Банат На`ш. //Азербайджан в мире. 2006. №3(5). с.36-45
 18. Храм Большой Медведицы в древнем порту Баку. //Археология и этнография Азербайджана. Б.,2005.№1 s.218-236
 19. Древний обряд поста и культ Северной звезды. //Известия НАНА  (серия истории, философии и права), 2005, №5-6  
 20. Мотив вознесения в Коране и произведениях восточных мыслителей. //Şərq filologiyası məsələləri. B.,2005 s.161-197
Elektron saytlarında:

1. Локализация проходов, путей на территории Албании в контексте связей с Древней Передней Азией // www.ziyabunyadov.com. /ЩИТ И МЕЧ

2. Торговые колонии на Caspia via между Центральной Азией и Кавказом //ИВР РАН (Санкт-Петербург) - www.orientalstudies.ru

3. Институт «хранителей границ на Кавказе» по местным археографическим материалам. //ИВР РАН (Санкт-Петербург) - www.orientalstudies.ru

4. О древнем обряде на Девичьей Башне в Баку  www.ethnoglobus.az

5. Этнополитическая история северо-западной Албании www.ethnoglobus.az

6. Влияние Евразийской торговли на Кавказские народы. www.turkishnews.com 

7. Kafkasya ve Avarlar.  // "Turkler Ansiklopedisi"   - www.tarihtarih.com
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6101477
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sevdabasilav@gmail.com