Kazımov İlyas Eldar oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.08.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycan telemetrik stansiyalar şəbəkəsinin məlumatları əsasında zəlzələlər zamanı yaranan eninə dalğaların polyarizasiyasının təbiəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

10

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

AMEA Yer Elmləri Bölməsinin 2010-ci ildə 1 mühüm elmi nəticələrin həmmüəllifi: 

 1. Ilk dəfə “AZƏRBAYCAN TELEMETRİK STANSİYALAR ŞƏBƏKƏSİNİN MƏLUMATLARI ƏSASINDA ZƏLZƏLƏLƏR ZAMANI YARANAN ENİNƏ DALĞALARIN POLYARİZASİYASININ TƏBİƏTİ”

İcraçılar: (g.-m.e.d. Q.C.Yetirmişli, g.-m.f.d. I.E.Kazımova) 

Elmi əsərlərinin adları

1. Определение параметров поляризации поперечных волн азимутальным методом (Каталог РЦСС НАНА, 2010 г.)

2. Изучение изменения поляризационного угла поперечной волны с глубиной (на примере сейсмической станции «Пиргулу»)(Известия ИГ НАНА, 2010 №2)

3. Одномерная скоростная модель среды Среднекуринской впадины по данным сети телеметрических станций Азербайджана (Наука 21 век 2010 г.)

4. Changes in shear-wave polarization azimuth with depth in the Shamakhi-Ismailli region, Azerbaijan (Materials of International Workshop, March 01-07/2010, Baku, Azerbaican)

5. Изучение изменения параметров поляризации поперечных волн в Шамахы-Исмаилинском регионе, Азербайджa (I Региональная междисциплинарная конференция молодых ученых, Владикавказский научный центр РАН.)

6. Исследование сейсмической анизотропии Шамахы-Исмаиллинской зоны (Сейсмическая опасность и управление сейсмическим риском на Кавказе, Труды 4 Кавказской международной школы семинара молодых ученых, Владикавказ 2011)

7. Сейсмическая анизотропия под южным склоном Большого Кавказа (Известия ИГ НАНА, 2011 №)

8. Сейсмотомографическое исследование коры юго-востока Кавказа с использованием триангуляции Делоне По данным времен пробега Р-волн (Сборник научных трудов ИДГ РАН Динамические процессы в геосферах,издательство «ГЕОС», Москва-2010)

9. Одномерная скоростная модель среды Среднекуринской впадины по данным местных землетрясений Азербайджана(Физика Земли, 2011, № 9)

10. Сейсмотомографические исследования земной коры Южного склона Большого Кавказа (Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. IRIS (Incorporated Research Institution for Seismology)
  2. EMSC (European Mediterranean Seismological Centre)
  3. ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology)
  4. ESC (European Seismological Commission)
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

İşlədiyi dövrdə bilik səviyyəsini yüksəlməklə, elmi məqalələr yazmış, elmi konfranslarda və hesabatlarda məruzə ilə çıxış etmiş, xarıcı ezamiyyətlərdə olmuş, müasir elmi texnologiyaları öyrənmiş onları öz işimizdə tətbiqinə səy göstərmişdir.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nigar Rəfibəyli küç., 25 
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5105360 
Mobil tel. (+994 50) 2260296 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ilyask.kinemetrics@gmail.com